icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrtilladelse - Gl Skolevej 10, 5683 Haarby

Assens Kommune har meddelt husdyrtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Simmersholm, Gl Skolevej 10, 5683 Haarby.

Der er meddelt tilladelse til et produktionsareal på 2.286 m2 til smågrise og slagtesvin. Der sker ingen ændringer i forhold til nudrift. Hele husdyrtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 16b med BAT Husdyrtilladelse Gl Skolevej 10, 5683 Haarby

Ansøgningsskema nr. 217257

Oplysninger om husdyrbruget (Gl Skolevej 10)

Oversigtstegning

Luftfoto (Gl Skolevej 10)

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest mandag den 25. maj 2020.

Offentliggjort den 27. april 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger