icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrhold – dispensation afstandskrav: Husdyrbrug ved Tommerup St.

Assens Kommune har meddelt dispensation til fra afstandskravet til naboskel og et erhvervsmæssigt dyrehold til husdyrbruget Ravnholmvej 40, 5492 Vissenbjerg.

Der er meddelt tilladelse til en produktion på 14,1 DE bestående af 4 heste, 1 småkalv, 2 tyrekalve og 2.100 æglæggende høner. Hønsehusene tillades opstillet i en afstand af indtil 15 meter fra naboskel. Tilladelse med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Natur- og

Miljøklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk

Afgørelse - dispensation for afstandskrav
Anmeldelse om udvidelse af husdyrproduktion
Anmeldelse med redegørelse af hønsehold Troels Felipe Lund
Situationsplan over enkelt hønsegård
Situationsplan over hønsehold