icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrgodkendelse Langstedvej 85, 5690 Tommerup

Assens Kommune har meddelt husdyrgodkendelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Langstedvej 85, 5690 Tommerup.

Der er meddelt godkendelse til de eksisterende staldbygninger. Der er tale om to staldbygninger, der oprindeligt har ligget på hver deres ejendom. Den ene staldbygning var beliggende på Langstedvej 83, 5690 Tommerup og den anden var beliggende på langstedvej 85, 5690 Tommerup. Men nu er de blevet lagt sammen, så de begge ligger på samme ejendom på Langstedvej 85, 5690 Tommerup. Der er meddelt godkendelse til et samlet produktionsareal på 3.214 m2 med dyretypen flexgruppe: søer, smågrise og slagtesvin, da produktionen ønskes ændret til en mere fleksibel produktion. Derudover er der søgt om godkendelse til etablering af en drivgang mellem de to staldanlæg, som krydser den eksisterende markvej mellem staldanlæggene. Der vil blive monteret en svingdør i drivgangen, så biler, maskiner osv. kan passere drivgangen. Der bliver ikke bygget nogen nye stalde eller gødningsopbevaringsanlæg med det ansøgte.

Hele husdyrgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest torsdag den 11. maj 2023.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger