icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrgodkendelse - Gamtoftevej 54, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt husdyrgodkendelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Gamtoftevej 54, 5610 Assens.

Der er meddelt godkendelse til et produktionsareal på 5. 607 m2 til søer og smågrise. Den eksisterende smågrisestald forlænges, og der opføres en ny overdækket gyllebeholder.
Husdyrgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 16a, stk. 2 Husdyrgodkendelse Gamtoftevej 54, 5610 Assens - IE-sohold

Ansøgningsskema nr. 215539

Beredskabsplan 2017

Dokumentation for produktionsareal

Miljøkonsekvensrapport

Opbevaringserklæring


Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Landbrug, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås via www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest den 6. august 2020.

Offentliggjort den 9. juli 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger