icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Høring af justering af Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og rengøring og af Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb

Som en del af udviklingsprojektet Morgendagens hjemmepleje er der iværksat et udviklingsarbejde omkring formulering af afgørelsesbreve og forenklet praksis.

Udviklingsarbejdet skal i særlig grad understøtte, at beslutninger træffes tæt på borgeren, mindst mulig bureaukrati, og at vi tager udgangspunkt i borgerens egne ønsker, drømme og aktuelle behov.

Praksisændringen omkring afgørelsesbreve vil betyde, at i de tilfælde, hvor en ansøgning imødekommes fuldt ud, vil borgeren blive orienteret mundtligt om afgørelsen.
Hvis borgeren ønsker en skriftlig afgørelse, kan det fås ved henvendelse til Myndighed Sundhed.

I de tilfælde, hvor borgeren får helt eller delvist afslag på det ansøgte, vil borgeren få fremsendt en skriftlig afgørelse som hidtil.

Af de gældende ”Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og rengøring” og ”Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb” fremgår, hvorledes borgeren modtager besked om en afgørelse.

Derfor nødvendiggør en forenklet praksis en justering af de to kvalitetsstandarder.

Social og Ældreudvalget besluttede 7. marts 2023 at sende udkast til justering af

i høring forud for politisk behandling.

Link til referat fra Social og Ældreudvalgets møde 7. marts 2023

Forslag til justering af de to kvalitetsstandarder er fremhævet med gul overstregning i de vedhæftede udkast.

Høringssvar kan sendes pr. mail til socialogsundhed@assens.dk.

Svarfrist for høringssvar er tirsdag den 21. marts 2023.

 

Du gøres opmærksom på, at dit høringssvar inkl. bilag vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre almindelige personlige oplysninger, som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentligt tilgængelig.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar.

Høringssvar med følsomme personoplysninger vil ikke blive offentliggjort, men fremlagt som lukket bilag for Byrådet.