icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse

Høring fra 20. december 2019 – 31. januar 2020

Assens Kommune har modtaget en ansøgning fra Sommerhusforeningen ”Sommerbyen Asnæs” om tilladelse til at kystbeskytte yderste række af sommerhusene mod erosion på forstranden ud for Mågevej, 5610 Assens, matrikel 48a, Assens Markjorder, Assens Kommune.

Der søges om sandfodring med ca. 660 m3 sand på en strækning på 101,3 m i et ca. 4 m bredt bælte og til kote 1,8 m (0,5 – 1,2 m over nuværende terrænniveau). I den sydligste ende udlægges grus/ral, for at understøtte stien. Oversigtskort og yderligere projektbeskrivelse fremgår af ansøgningsmaterialet, som er vedhæftet.

AnsøgningsskemaVVM-screening - Bilag A1 Ansøgning 030719 - Bilag A2 Udtalelse fra NIRAS - Bilag F Eksisterende forh mv - Bilag G2 brev 020419 - Bilag G3 Skr erosion - Bilag L0 Matrikelkort 45a - Bilag L1 Kote klimasikrinsplan - Bilag L2 kort med angivelse af position af højdeopmålinger - Bilag L3 snit af strand m kote højder - Bilag L4 Beregning af materialeforbrug - Bilag L5 Nabostrækning og erosion - Bilag O foto andre oplysninger tidl. kystsikring

Alle afgifter forventes afholdt af ansøger.Bilag G1 brev 270218

Lovgivning

Assens Kommune behandler ansøgningen efter § 3 i Lov om kystbeskyttelse m.v. (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 121 af 04/02/2019).

Inden vi træffer afgørelse i sagen skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte.

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Vi kan desuden oplyse at der ikke er kendskab til truede arter i området.

Jeres høringssvar vil kunne optræde i Assens Kommunes afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Høringssvar skal være modtaget senest d. 31. januar 2020 på mail lishr@assens.dk eller via brev til Miljø og Natur – Team Jord og Vand, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger