icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til vandløbsrestaurering i Sarup Møllebæk

Klagevejledning Vandløbsloven

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte 4 ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer. Klager skal være modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 13. oktober 2023.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/ Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Offentliggjort den 15. september 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger