icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Godkendelse af reguleringsprojekt til etablering af minivådområde - Kildevej 7, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt godkendelse af reguleringsprojekt til etablering af minivådområde på adressen Kildevej 7, 5610 Assens og matr. nr. 9a, Barløse By, Barløse.

Du kan se ansøgningen her

Du kan se hele godkendelsen her

Klagevejledning

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte 4 ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81 og naturbeskyttelseslovens kapitel 12. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer jf. vandløbslovens § 84. Sags id. 19/3621 bedes anvendt ved alle henvendelser.

Klager indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående så er du velkommen til at ringe på tlf. 64 74 75 11 eller skrive på e-mail: petow@assens.dk.

Offentliggjort den 17. april 2020.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger