icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Godkendelse af reguleringsprojekt – Sandfang i Holmehave Bæk ved Solevad

Du kan se hele afgørelsen her

Klagevejledning

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte 4 ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81 og naturbeskyttelseslovens kapitel 12. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer jf. vandløbslovens § 84. Sags id. 20/2817 bedes anvendt ved alle henvendelser.

Klager indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående så er du velkommen til at ringe på tlf. 64 74 75 11 eller skrive på e-mail: petow@assens.dk.

Offentliggjort den 26. marts 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger