icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Godkendelse af regulering af vandløbene

Høsletbækken, Afløb fra Skydebjerg samt Sogneskellet i forbindelse med etablering af vådområde ved Aarup på Fyn

Assens Kommune meddeler herved godkendelse til at gennemføre vådområdeprojektet ved Høsletbækken med det primære formål, at reducere udvaskningen af kvælstof til kystvandet Bredningen ved Emtekær Nor og Lillebælt.

Du kan se hele godkendelsen her

Klagevejledning

Godkendelsen af projektet kan ifølge Vandløbslovens § 80, LBK nr. 127 af 26 januar 2017 påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet. Ligeledes kan afgørelsen truffet af kommunen i henhold til naturbeskyttelseslovens kapitel 12 i medfør af § 78, LBK nr. 934 af 27. juni 2017 påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM- ID. På www.nmkn.dk kan du også finde
information om, hvordan du klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mail adresse til supportfunktionen i Natur og Miljøklagenævnet.

Ved spørgsmål til vådområdeprojektet, er du velkommen til at kontakte Miljø og Natur på tlf 64 74 75 11 eller mail: natur@assens.dk

Offentliggjort den 16. august 2017

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: