icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027

Forslag til Tillæg nr. 4 omfatter etablering af afskærende regnvandsledninger, 2 nye regnvandsbassiner samt 2 nye udløb til Haarby Å. Spildevandsplantillæggets kortdel fremgår af bilag 1.

Planforslaget er i offentlig høring fra den 27. marts 2020 til den 22. maj 2020. Hvis du har bemærkninger, som du mener, bør indgå i Byrådets overvejelser vedr. planforslaget, skal du sende disse til Assens Kommune fra din e-boks/digitale postkasse. Hvis du er undtaget fra brug af digital post, kan du sende dine bemærkninger til Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027 ses her

Baggrund

I 2018 vedtog Byrådet Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune. Den vedtagne spildevandsplan fastlægger, at et område ved Bakkevej, Fåborgvej og Byvejen i Glamsbjerg skal separatkloakeres. Separering af regn- og spildevand er et led i ændringen af renseanlægsstrukturen for Assens Kommune, hvor det er besluttet, at alt spildevand skal afledes til et nyt renseanlæg ved Assens. Samtidig er det et krav i statens vandområdeplaner, at overløb fra fælleskloakerede byområder til vandmiljøet skal nedlægges.

I dag udledes spildevand opblandet med regnvand til Haarby Å fra området ved Bakkevej, Fåborgvej og Byvejen ved større regnhændelser. Separering vil medføre, der ikke længere sker overløb af opspædet spildevand til Haarby Å og, at der etableres tidssvarende regnvandsbassiner til forsinkelse af rensning af vandet inden udledning til vandløbet.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech, tlf. 64 74 75 11.

Offentliggjort 27. marts 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger