icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2017

Tillæg nr. 3 beskriver planerne for realisering af tiltag i delområde Øst og Nord i ”Regnvandsplan for Tommerup Stationsby”, som er vedtaget af Assens Byråd i november 2019. Regnvandsplanen indeholder en lang række tiltag, der skal gøre byen mere robust overfor fremtidige regnhændelser og oversvømmelser og samtidig bidrage til at gøre byen endnu mere attraktiv som bosætningsby. Regnvandsplanen er bygget op om ”Det Blå Koncept”, som bl.a. omfatter nye bassiner til opsamling og rensning af regnvand, større afskærende ledninger, områder med lokal afledning af regnvand (LAR) og nyt forløb for dele af Brende Å.

Tillæg nr. 3 omfatter etablering af nyt regnvandsbassin, etablering af to nye udløb til den rørlagte del af Brende Å, etablering af afskærende regnvandsledninger, nedlæggelse af 3 eksisterende regnvandsbassiner i den østlige del af byen samt nedlæggelse af 3 eksisterende udløb til Brende Å. Spildevandsplantillæggets kortdel fremgår af bilag 1.

Planforslaget er i offentlig høring fra den 27. februar 2020 til den 23. april 2020. Hvis du har bemærkninger, som du mener, bør indgå i Byrådets overvejelser vedr. planforslaget, skal du sende disse til Assens Kommune fra din e-boks/digitale postkasse. Hvis du er undtaget fra brug af digital post, kan du sende dine bemærkninger til Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en screening af planforslaget i henhold til miljøvurderingsloven, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planen. Du kan klage over denne beslutning. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Planklagenævnet via Klageportalen, som du kan finde på https://naevneneshus.dk. Her kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027 med tilhørende miljøscreening ses her

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech, tlf. 64 74 75 11.

Offentliggjort 27. februar 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger