icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2017

I forbindelse med centralisering af spildevandsstrukturen i kommunen skal der etableres afskærende spildevandsledninger, som skal transportere spildevand fra de kloakerede områder i kommunen til det kommende nye Assens Renseanlæg. Dette er fastlagt i Spildevandsplan 2018-2027. I forbindelse med detailprojektering af de afskærende spildevandsledninger har det vist sig, at 9 matrikelnumre, som berøres af projektet, ikke er omfattet af den vedtagne spildevandsplan. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2027 indeholder de 9 ekstra matrikelnumre, på hvilke der planlægges etableres en afskærende spildevandsledning.

Planforslaget er i offentlig høring fra den 19. december 2019 til den 13. februar 2020. Hvis du har bemærkninger, som du mener, bør indgå i Byrådets overvejelser vedr. planforslaget, skal du sende disse til Assens Kommune fra din e-boks/digitale postkasse. Hvis du er undtaget fra brug af digital post, kan du sende dine bemærkninger til Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en screening af planforslaget i henhold til miljøvurderingsloven, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planen. Du kan klage over denne beslutning. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Planklagenævnet via Klageportalen, som du kan finde på https://naevneneshus.dk. Her kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2027 med tilhørende miljøscreening ses her

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech, tlf. 64 74 75 11.

Offentliggjort 19. december 2019

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger