icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 54

for et boligområde ved Snerlevej i Grønnemose

Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 54 er sendt i offentlig høring fra den 13. juli 2017 til den 10. august 2017.

Lokalplantillægget er udarbejdet med det formål, at udlægge uudnyttet boligområde til grønt rekreativt område, som Rørup Sogneforening får råderet over. Derudover skal lokalplanen sikre eksisterende grundejere et beplantningsbælte mellem eksisterende boligområde og rekreative område. Afslutningsvist skal Lokalplantillægget fastholde mosen som beskyttet naturområde.

Du kan se forslag til lokalplantillægget her
Du kan se miljøscreeningen til lokalplantillægget her
Du kan se eksisterende lokalplan her

Miljøvurdering

Forslaget til lokalplantillægget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
Denne beslutning kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentligt bekendtgjort. Vejledning om indsendelse af klager til Planklagenævnet kan findes på hjemmesiden: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: