icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Regnvandsplan for Tommerup

Forslag til Regnvandsplan for Tommerup med tilhørende Screening for miljøvurdering er sendt i høring fra den 30. marts til den 25. maj 2017.

Formålet med regnvandsplanen er, at ruste byen og landskabet til bedre at håndtere oversvømmelser samtidig med, at naturen bringes tættere på byen. Planen udpeger steder i byen, hvor der er plads til regnvandet samt overordnede principper for, hvordan vandet kan håndteres.

Regnvandsplanen inddeler Tommerup i 8 delområder. For hvert delområde beskriver planens ”blå koncept” de tiltag, der skal gennemføres for at sikre overholdelse af serviceniveauet for regnvand i kloaksystemet, samt tiltag for at klimatilpasse byen således, at risikoen for oversvømmelser mindskes i de boligområder der er udsatte i skybrudssituationer.

Du kan se forslag til Regnvandsplan for Tommerup med tilhørende bilag her:

Læs mere om planlægningen og andre initiativer og planer i Tommerup på Fremtidens Tommerup

Afgivelse af høringssvar til forslag til Regnvandsplan for Tommerup
Du er velkommen til at indsende ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger i øvrigt til planforslaget i offentlighedsperioden. Dine bemærkninger skal være Assens Kommune i hænde senest den 25. maj 2017. Du skal indsende dine bemærkninger til Miljø- og Natur som sikker post.

Det kan, som privatperson, gøres på to måder:

1. Via E-boks: Send en besked til Assens Kommune via digital post/e-boks.

2. Via Assens kommunes hjemmeside: Gå ind på www.Assens.dk/kontakt. Find afdelingen Miljø og Natur og tryk på linket ”send mail til”.

Personer der fritaget for digital post, kan sende bemærkninger til: Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Er du en virksomhed, skal du sende post til Assens Kommune via den digitale postkasse, som din virksomhed har oprettet på www.virk.dk

Screening for Miljøvurdering
Forslag til Regnvandsplanen for Tommerup er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Beslutningen er sendt i høring hos berørte myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra dem 30. marts 2017.

Du finder klagevejledningen her.

Offentliggjort den 30.marts 2017.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: