icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til ophævelse af Lokalplan nr. 79

Forslag til ophævelse af Lokalplan nr. 79 er sendt i offentlig høring fra den 14. januar 2019 til den 11. februar 2019.

Forslaget er udarbejdet, fordi lokalplanen er utidssvarende i forhold til den faktiske mulige anvendelse af arealet. Området ligger lavt med oversvømmelsesrisici, hvorfor det ikke er realistisk at udnytte arealet til boliger.

Du kan se forslag til ophævelse af Lokalplan nr. 79 her

Du kan se miljøscreeningen her

Miljøvurdering

Forslag til ophævelse af Lokalplan nr. 79 er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
Denne beslutning kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentligt bekendtgjort. Vejledning om indsendelse af klager til Planklagenævnet kan findes på hjemmesiden: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har