icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Lokalplan nr. 3.1-18 for storparceller ved Tallerup Alle i Tommerup St.

Lokalplan 3.1-18 muliggør, at der på grunden Tallerup Allé 10 i Tommerup St. kan udstykkes grunde til storparceller.

Forslag til Lokalplan nr. 3.1-18 er i høring fra den 17. januar 2023 til den 15. februar 2023.

Du er velkommen til i høringsperioden at indsende ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger til planforslaget. Vi skal have dine bemærkninger senest den 15. februar 2023.

 

Miljøvurdering

Assens Kommune har som led i udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en screening af de sandsynlige miljøpåvirkninger, Lokalplan 3.1-18 kan have på omgivelserne. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke kan antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Assens Kommune har derfor afgjort, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

Afgørelsen om ikke at lave en miljøvurdering kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Eventuelle klager skal indgives via klageportalen til Planklagenævnet.

Offentliggjort den 17. januar 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger