icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 - fornyet høring

På baggrund af høringssvar ifm. med offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til Lokalplan nr. 2.2-13 er der sket ændringer af Kommuneplantillæg nr. 20. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 sendes i 4 ugers fornyet offentlig høring.

Kommuneplantillæg nr. 20 skal muliggøre etablering af boligområde med dertilhørende rekreativt område, samt udlæggelse af principiel forbindelsesvej på matr. nr. 5ag nord for Duedalen i Vissenbjerg.

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 20 er godkendt til offentliggørelse på byrådets møde den 26. maj 2021 og igen den 29. september 2021.

Miljøscreeningen gælder for Lokalplan nr. 2.2-13 og Kommuneplantillæg nr. 20.

Planen er offentliggjort på plandata den 18. oktober 2021.

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 20 er i 4 ugers offentlig høring til og med den 15. november 2021.

Du kan sende dit høringssvar til Assens Kommune fra din e-boks/digitale postkasse. Har du ikke digital post, kan du sende det til Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Vi skal have modtaget dit høringssvar senest den 15. november 2021.

Det er vurderet, at kommuneplantillæg nr. 20 ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Assens Kommune har derfor afgjort, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort den 2. juli 2021. Eventuelle klager skal indgives via

Klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger