icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 for Kommuneplanramme 4.2.B.15 Boligområde på Kildevej i Haarby

Forslaget er godkendt til offentliggørelse på byrådets møde den 16. december 2020.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 opretter en ny kommuneplanramme for et område, der udlægges til boligområde.

Du kan se Kommuneplantillæg nr. 18 her

Du kan se Miljøscreening her

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 18 er i 8 ugers offentlig høring til og med den 12. februar 2021.

Du kan sende dit høringssvar til Assens Kommune fra din e-boks/digitale postkasse. Har du ikke digital post, kan du sende det til Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Vi skal have modtaget dit høringssvar senest den 11. februar 2021.

Det er vurderet, at kommuneplantillæg nr. 18 ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Assens Kommune har derfor afgjort, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort den 18. december 2020. Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger