icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 ved Smedevej og Gyvelvænget i Tommerup St.

Kommuneplantillægget revidere kommuneplanrammerne 3.1.B.11 vest for Buchwaldsvej og kommuneplanramme 3.1.BE.3, som ligger øst for Gyvelvænget.

Med revisionen af kommuneplanramme 3.1.B.11 forslås antallet af etager ændret fra 3 til 5 etager og, højden af bebyggelse ændret fra 10 til 17 meter.

Kommuneplanramme 3.1.BE.3 revideres, så der kan lokalplanlægges for etage-, åben-lave og tæt-lave boliger.

Du kan se planforslaget her

 

Screeningsafgørelse

Der et udarbejdet en screening for om kommuneplantillægget skal miljøvurderes.

Du kan se screeningen her

I screeningen er det vurderet, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og at planen ikke berører eller påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde. Der skal derfor ikke foretages en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan påklages. Klagefristen er den 13. januar 2022. Eventuelle klager skal indgives via klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger