icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til kommuneplan 2021-2033 i offentlig høring

Byrådet har den 26. maj 2021 godkendt Forslag til kommuneplan 2021-2033 og besluttet at sende det i offentlig høring indtil 6. august 2021.

Forslaget kan ses på her i de nedenstående dokumenter og i en digital udgave på www.assens.dk/kommuneplan2021 fra den 4. juni til den 6. august 2021.

Alle er velkomne til at indsende høringssvar om forslaget. Du kan sende dit høringssvar til Assens Kommune fra din e-boks/digitale postkasse. Har du ikke digital post, kan du sende det til Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Vi skal have modtaget dit høringssvar senest den 6. august 2021.

Der afholdes informationsmøde om forslaget den 21. juni kl. 17 på Haarby Kro, (der skal medbringes gyldigt coronapas). Du kan tilmelde dig på nedenstående formular. Der er lukket for tilmelding.

Kommuneplanen er i Forslag til Kommuneplan 2021-2033 tilrettet på følgende områder: Bymønster, bolig- og erhvervsudvikling, klimaforebyggelse (solenergianlæg og varmeforsyning), klimatilpasning (skovrejsning og lavbundsarealer/potentielle vådområder), grundvandsbeskyttelse, turisme og sammenhænge med FNs verdensmål. Se bilaget Ændringer i forbindelse med kommuneplanrevision 2021 for mere detaljeret gennemgang af ændringerne. I pdf’erne er der øverst på hver side i de nye kapitler i kommuneplanforslaget markeret, om det pågældende afsnit er uændret, opdateret, revideret eller nyt. 

Afgørelse i forhold til miljøvurdering

Ændringerne i forbindelse med revisionen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og det vurderes, at ændringerne har ingen eller en mindre væsentlig påvirkning af miljøet.
Assens Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af Forslag til kommuneplan 2021-2033. Screeningsdokumentet ses som bilag 5 til kommuneplanforslaget.

Klagevejledning

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan påklages via Klageportalen til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Planklagenævnet via www.naevneneshus.dk

På Nævnenes Hus kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger