icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Affalds- og Ressourceplan 2020 - 2032

Byrådet har den 30. juni 2021 godkendt Forslag til Affalds- og Ressourceplan 2020 – 2032 og besluttet at sende planen i offentlig høring i 8 uger indtil den 27. august 2021.

Forslaget kan ses her i de nedenstående dokumenter både den fulde plan med bilag og som en pixi udgave i en sammenfattende udgave af planen.

Alle er velkomne til at indsende høringssvar om forslaget. Du kan sende dit høringssvar til industri@assens.dk eller Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Vi skal have modtaget dit høringssvar senest den 27. august 2021.

Afgørelse i forhold til miljøvurdering

Forslaget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og det vurderes, at planen ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet.

Assens Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af Forslag til Affalds- og Ressourceplan 2020 – 2032. Screeningsdokumentet ses som bilag J i Bilagsdelen.

Klagevejledning

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan påklages via Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via naevneneshus.dk
På Nævnenes Hus kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Offentliggjort den 2. juli 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger