icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Etablering af minivådområde, Skovangsvej 44, 5610 Assens, ikke forudsætter VVM (Vurdering af Virkningen på Miljøet).

Assens Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af minivådområde på ejendommen matr. nr. 18d, Barløse By, Barløse, beliggende Skovangsvej 44, 5610 Assens, ikke forudsætter VVM (Vurdering af Virkningen på Miljøet).

Du kan læse mere på nedenstående links:

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM)

Offentliggjort den 17. oktober 2022 – Klagefrist udløber den 14. november 2022.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger