icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Etablering af minivådområde - Ravnekærvej 20, 5610 Assens

Assens Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af minivådområde på ejendommen matr. nr. 3o, Ebberup By, Kærum, beliggende Ravnekærvej 20, 5610 Assens ikke forudsætter VVM (Vurdering af Virkningen på Miljøet).

Du kan se hele afgørelsen her

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer, programmer
og af konkrete projekter (VVM)

Offentliggjort den 10. marts 2020 

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger