icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Etablering af minivådområde, Mosegårdsvej 3 2, 5683 Haarby ikke forudsætter VVM

Assens Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af minivådområde på ejendommen matr. nr. 10a, Dreslette By, Dreslette, beliggende Mosegårdsvej 3 2, 5683 Haarby ikke forudsætter VVM (Vurdering af Virkningen på Miljøet).

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer, programmer
og af konkrete projekter (VVM)

Afgørelse om ikke VVM-pligtigt

Ansøgningsskema til VVM-screening

Offentliggjort den 8. september 2021 – Klagefrist udløber den 6. oktober 2021.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger