icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Etablering af minivådeområde Sø Søbyvej 32, 5610 Assens - ikke VVM-pligt

Assens Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af minivådområde på ejendommen matr. nr.  3i, Sø Søby By, Søby, beliggende Sø Søbyvej 32, 5610 Assens, ikke forudsætter VVM (Vurdering af Virkningen på Miljøet).

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM)

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Ansøgningsskema til VVM-screening

Offentliggjort den 29. september 2021 – Klagefrist udløber den 27. oktober 2021.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger