icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune

Byrådet har den 27. juni 2018 vedtaget Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune.

Planen med tilhørende miljøvurdering kan ses her: spildevand.assens.dk

Planen omhandler i hovedtræk følgende:

  • Centralisering af rensestrukturen
  • Etablering af ny afskærende ledning til det nye Assens Renseanlæg
  • Udpegning af områder, hvor der skal ske separering af regn- og spildevand
  • Udpegning af områder, hvor det er muligt at ophæve tilslutningsretten og –pligten med hensyn til regnvand
  • Mål for klimatilpasning

Forslag til spildevandsplanen har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 2. marts - 30. april 2018, og der har været afholdt et offentligt informationsmøde i høringsperioden.

Spildevandsplanen er udarbejdet i samarbejde med Assens Forsyning A/S.

Byrådets vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3.
En spildevandsplan kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse indbringes for domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101 om den særlige søgsmålsfrist på miljøområdet. Generelt må det forventes, at prøvelsen ikke vil omfatte en indholdsmæssig prøvelse af spildevandsplanen, men vil være begrænset til formelle spørgsmål vedr. høring mv..

Offentliggjort den 28. juni 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har