icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017

Assens Byråd godkendte den 30. august 2017 Kommuneplan 2017-2029 for Assens Kommune.

Planen er offentliggjort på Plansystem.dk den 12. oktober 2017.

Kommuneplan 2017-2029 er vedtaget efter den gamle planlov. Ifølge planloven, før den blev ændret i juni 2017, er en kommuneplan gældende fra vedtagelsesdatoen, og planen kan offentliggøres udelukkende digitalt. Der skal dog følge oplysninger om planlovens § 12 stk. 2 og 3 med offentliggørelsen, og det blev ikke gjort i offentliggørelsen på Plansystem.dk. Kommuneplanen offentliggøres derfor nu på kommunes hjemmeside.

Kommuneplanens retsvirkning

Byrådet er forpligtet til at virke for kommuneplanens gennemførelse og kommunens planlægning, lovadministration, anlægsvirksomhed mv. må ikke stride mod kommuneplanen. Inden for byzoner kan byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Kommuneplan 2017 erstatter Kommuneplan 2013

Med den endelige vedtagelse af planen den 30. august 2017, dannede Kommuneplan 2017 det fremtidige administrationsgrundlag for arealanvendelsen i Assens Kommune.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017 fastlægger retningslinjerne for arealanvendelse i Assens Kommune på grundlag af en samlet vurdering af den hidtidige udvikling og Byrådets mål for fremtiden.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende screening for miljøvurdering har været i offentlig høring i 9 uger fra den 31. marts til den 2. juni 2017. I høringsperioden blev der afholdt borgermøde om kommuneplanforslaget den 22. maj på Hjemstavnsgården i Køng.
Ud over forhandlinger med Erhvervsstyrelsen er der indkommet 22 høringssvar. Høringssvarene og forhandlingen med Erhvervsstyrelsen har dannet grundlag for en række ændringsforslag til kommuneplanforslaget. Staten har mulighed for at nedlægge veto mod en kommuneplan, hvis statens krav ikke er opfyldt i kommuneplanen.

Bilag

Ændringer fra forslag til endelig kommuneplan 2017-2029.
Aftalenotat med Erhvervsstyrelsen.
Oversigt over høringssvar til kommuneplanforslaget med administrationens bemærkninger.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kun kan klages over spørgsmål om afgørelsens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over afgørelsens hensigtsmæssighed.

Vejledning om indsendelse af klager til Planklagenævnet kan findes på hjemmesiden: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet
Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig i Klageportalen inden 4 uger fra datoen for meddelelsen af afgørelsen – det vil sige senest 8. december 2017.

Som udgangspunkt afvises en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Planklagenævnet vil opkræve et gebyr på 900 kr. for borgere og 1800 kr. for foreninger og organisationer for behandling af en klage. Planklagenævnet fastsætter en frist for indbetaling af gebyret. Betales gebyret ikke inden udløb af fristen, afvises klagen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget. Eller Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales, også hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i Nævnet, vil gebyret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra modtagelse af Klagenævnets afgørelse.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: