icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Endelig ophævelse af lokalplan B12-1 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Kildevej i Haarby

Miljø, Teknik og Plan har den 4. marts 2019 besluttet at ophæve lokalplan B12-1 endeligt.

Du kan se ophævelse af lokalplanen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over med en frist på 4 uger.

Eventuel klage skal indsendes elektronisk direkte til Planklagenævnet gennem Klageportalen, som findes via www.borger.dk eller www.virk.dk (søg efter ”klageportal”).

I særlige tilfælde kan der søges om at blive fritaget for at bruge den digitale klageportal. Kontakt os hvis du ønsker at søge om ikke at benytte den digitale klageportal. Husk at søge i god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden udløbet af klagefristen.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Offentliggjort den 18. marts 2019

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har