icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Assens kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt - Frøbjergvej 30, 5620 Glamsbjerg

Assens kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM)

Offentliggjort den 30. august 2021 og udløber 27. september 2021.

Du kan se afgørelsen her

Du kan se anmeldelsen her

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger