icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Annoncering af miljøgodkendelse og VVM-screeningsafgørelse om ikke-VVM pligt, Ryet 1, 5631 Ebberup

Assens Service A/S. Miljøgodkendelse af haveaffalds- og minigenbrugsplads

Assens kommune har truffet afgørelse om miljøgodkendelse til Assens Affald og Genbrug, Ryet 1, 5631 Ebberup.

Assens Kommune har meddelt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse og har meddelt miljøgodkendelse til midlertidig plads til modtagelse af haveaffald, papir, pap, plast og glas.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse 2021

VVM afgørelse

Afgørelsen offentliggøres d. 7. april 2021. Afgørelsen kan påklages.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk (eller via www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klagen skal være indgivet senest den 5. maj 2021.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger