icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Anmeldelse af skift mellem dyretyper Ebberupvej 44, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har modtaget en anmeldelse af skift mellem dyretyper, fra slagtesvin til slagtekalve, efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15 på landbrugsejendommen Ebberupvej 44, 5620 Glamsbjerg.

Vi har afgjort, at det anmeldte kan gennemføres på ejendommen, da betingelserne i § 15 er overholdt. Hele afgørelsen kan ses via nedenstående links.

Anmeldelse efter § 15 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, Ebberupvej 44, 5620 Glamsbjerg

Ansøgningsskema 227846, version 2, Ebberupvej 44, 5620 Glamsbjerg

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur på tlf. 6474 7511 eller mail landbrug@assens.dk

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest tirsdag den 31. august 2021.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger