icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Anmeldelse af maskinhus/plantørreri - Blangstrupvej 17, 5610 Assens

Assens Kommune har modtaget en anmeldelse af et maskinhus/plantørreri efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10 på landbrugsejendommen Blangstrupvej 17, 5610 Assens.

Vi har afgjort, at det anmeldte kan opføres på ejendommen, da betingelserne i § 10 er overholdt. Hele afgørelsen kan ses via nedenstående links.

Afgørelse efter § 10, Blangstrupvej 17, 5610 Assens

Anmeldesskema nr. 214668 version 3

Svar på nabobemærkninger til anmeldelse

Visualisering af maskinhus.plantørreri samt mål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Landbrug, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest fredag den 21. februar 2020.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger