icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Anmeldelse af kornsilo - Dyrehavegårdsvej 10, 5690 Tommerup

Assens Kommune har modtaget en anmeldelse af en kornsilo efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10 på landbrugsejendommen Dyrehavegård, Dyrehavegårdsvej 10, 5690 Tommerup.

Vi har afgjort, at det anmeldte kan opføres på ejendommen, da betingelserne i § 10 er overholdt. Hele afgørelsen kan ses via nedenstående links.

Afgørelse efter § 10 til opførsel af kornsilo

Anmelseskema nr. 206045

Situationsplan

Plantegning

Visualisering perspektiv

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås via www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest fredag den 21. september 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har