icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM-pligt for Vej-, byggemodnings- og byggeprojekt på matr. nr. 6c Hækkebølle by, Rørup

Assens Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, idet projektet ikke vurderes at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger.

Bilag til bygherres ansøgning kan rekvireres ved henvendelse til Plan og Byg på tlf. 64 74 75 20.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.

Afgørelsen er offentliggjort den 17. maj 2023.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger