icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM-pligt for opførelse af 55 stk. lejligheder, Plums Gård

Østergade 38D, 5610 Assens, matr. nr. 41a, Assens Bygrunde

Assens Kommune har afgjort, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, idet projektet ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt. Afgørelsen er truffet jf. bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Afgørelsen samt ansøgning med bilag kan ses her:

Afgørelse om ikke VVM-pligt med klagevejledning

Ansøgningsskema VVM

Bilag 1 – Kort - 1:50.000

Bilag 2 – Kort – 1:5.000

Bilag 3 – Beskrivelse kulturmiljø

Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Offentliggjort den 28. marts 2018