icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af minivådområde - Tømmergyden 2, 5683 Haarby

Assens Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af minivådområde på ejendommen matr. nr. 1k, Skårup By, Dreslette, beliggende Tømmergyden 2, 5683 Haarby ikke forudsætter VVM (Vurdering af Virkningen på Miljøet).

Ansøgningsskema til screeningsafgørelse

Du kan se hele afgørelsen her

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM)

Offentliggjort den 16. april 2020 – Klagefrist udløber den 14. maj 2020.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

 

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger