icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM pligt. Etablering af ledninger og regnvandsbassiner i forbindelse med separatkloakering i Grønnemose

Assens Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven.

VVM-screeningen er gennemført efter kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven.

Du kan læse hele afgørelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Afgørelsen er blevet annonceret den 4. februar 2019.

Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk. På www.naevneneshus.dk kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Katrine Juul Larsen, tlf.: 64 74 75 11.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har