icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM pligt. Etablering af ledninger og regnvandsbassiner i forbindelse med byggemodning af 12 byggegrunde på Vesterled ved Tommerup

Assens Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven.

VVM-screeningen er gennemført efter kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven.

Du kan læse hele afgørelsen via nedenstående link:

Afgørelse om ikke VVM-pligt


Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.

Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.nmkn.dk

www.nmkn.dk kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Kontakt
Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Katrine Juul Larsen, tlf.: 64 74 75 11.