icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke VVM-pligt – etablering af 5 regnvandsbassiner ved Køng-Gummerup

I forbindelse med separatkloakering af fælleskloakerede oplande i Køng-Gummerup har Assens Forsyning A/S ansøgt om etablering af 5 regnvandsbassiner med permanent vandspejl samt ca. 950 meter regn-/spildevandsledning og anlæg af adgangsveje belagt med grus eller græsarmeringssten. Assens Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt, da anlægsprojektet ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt.

Du kan læse afgørelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort den 21. september 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har