icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke krav til miljøvurdering i forbindelse med ny varmepumpe til Glamsbjerg-Haarby Fjernvarme

Assens kommune har på baggrund af screening af VVM-ansøgningen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter §21 stk. 1 i miljøvurderingsloven.

VVM-screeningen er gennemført efter kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven.


Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.
Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som kan findes på Nævnenes Hus: https://naevneneshus.dk/
På Nævnenes Hus kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Offentliggjort den 8. juni 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger