icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om ikke krav om miljøvurdering – for separatkloakering, etablering af regn- og spildevandsledning, samt etablering af regnvandsbassin

på dele af Poppelvej, dele af Parkvej, samt Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg

Assens Kommune har på baggrund af en screening af bygherres ansøgning vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven
VVM-screeningen er gennemført efter kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven.

Du kan læse hele afgørelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.
Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som kan findes på Nævnenes Hus: https://naevneneshus.dk/
På Nævnenes Hus kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Plan og Kultur, att. Ralph Jensen, tlf.: 64 74 75 20.

Offentliggjort den 12. juni 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger