icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om dispensation fra afstandskrav, husdyrbrug - Bogensevej 98, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har modtaget en anmeldelse af et hestehold på landbrugsejendommen Bogensevej 98, 5620 Glamsbjerg. Der er søgt om dispensation fra afstandskravene til nabobeboelse og naboskel.

Vi har afgjort, at der kan gives dispensation fra afstandskravene. Hele afgørelsen kan ses via nedenstående links.

Afgørelse om dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse og naboskel (Bogensevej 98, 5620 Glamsbjerg)

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest tirsdag den 15. december 2020.

Offentliggjort den 17. november 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger