icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om, at etablering af minivådområde - Strandbyvej 57, 5683 Haarby (VVM)

Assens Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af minivådområde på ejendommen matr. nr. 10u, Strandby By, Haarby, beliggende Strandbyvej 57, 5683 Haarby ikke forudsætter VVM (Vurdering af Virkningen på Miljøet).

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM)

Du kan se hele afgørelsen her

Du kan se ansøgningsskema til VVM-screening her

Offentliggjort den 5. oktober 2020 – Klagefrist udløber den 2. november 2020.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger