icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om, at etablering af minivådområde på ejendommen, Jesgyden 11 5620 Glamsbjerg ikke er VVM-pligtig

Assens Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af minivådområde på ejendommen matr. nr. nr. 25d Ørsted By, Ørsted beliggende Jesgyden 11 5620 Glamsbjerg ikke er VVM-pligtig.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer, programmer
og af konkrete projekter (VVM)

Offentliggjort den 29. juni 2021 og udløber 27. juli 2021.

Du kan se afgørelsen her

Du kan se anmeldelsen her

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger