icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Afgørelse om, at etablering af minivådområde, Odensevej 105, 5610 Assens, ikke forudsætter VVM (Vurdering af Virkningen på Miljøet).

Assens Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af minivådområde på ejendommen matr. nr. 3a og 2h, Egerup By, Gamtofte, beliggende Odensevej 105, 5610 Assens, ikke forudsætter VVM (Vurdering af Virkningen på Miljøet).

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM)

Du kan læse mere på nedenstående links:

Offentliggjort den 27. april 2023 – Klagefrist udløber den 25. maj 2023.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger