Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

§ 3-dispensation til vandløbsrestaurering i Spangebækken

Projektstrækningen er på ca. 85 meter og ligger mellem vejene Linien og Landø i Haarby (st. 3.755 – 3.845)

Vedlagte godkendelse af restaureringsprojekt med etablering af gydebanker og skjulesten i Spangebækken ved Landø i Haarby, sendes hermed i 4 ugers offentlig klageperiode fra den 22. marts til den. 19. april 2018.

§3 afgørelse vedr. udlægning af skjulesten og gydegrus Assens Kommune

Godkendelse Spangebækken - Restaureringsprojekt st. 3.755 - 3.845

Spangebækken st. 3.755 - 3.845 - Restaureringsprojekt

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 12 af modtageren af afgørelsen, af ejeren af den berørte ejendom, af offentlige myndigheder, af lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen, og af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser.

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som tilgås via borger.dk eller virk.dk. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: