icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

§ 3-dispensation og landzonetilladelse til etablering af vandhul til padder, samt registrering af beskyttet natur jf. naturbeskyttelseslovens § 3

Assens Kommune har hermed meddelt landzonetilladelse til etablering af erstatningsvandhul på 1200 m2 på matrikel nr. 11a, Hækkebølle By, Rørup.

Du kan se hele tilladelsen her

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Offentliggjort den 25. november 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger