icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Se standardvedtægter for lokalråd

Note: Denne standardvedtægt er udelukkende ment som inspiration, og er således ikke nødvendigvis dækkende for et lokalråds behov. I kan til enhver tid rette spørgsmål til personerne sidst i dette dokument, der også kan henvise jer til andre lokalråds vedtægter, som I eventuelt kan blive inspireret af.

Vedtægter for __________ lokalråd

§ 1 Formål

Stk. 1. Det er lokalrådets formål at virke for fremme af X-købings/X-købing sogn/skoledistrikt/? (lokalrådets dækningsområde) særlige interesser og behov, samt være lokalområdets bindeled til Assens Kommune og andre offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne.

Stk. 2. Lokalrådet har til formål selvstændigt at tage emner af almen karakter op til diskussion, ligesom enhver borger i området kan bringe emner til lokalrådet.

Stk. 3. Lokalrådet har til formål, i den udstrækning det er muligt, løbende at holde lokalområdets borgere orienteret om lokalrådets arbejde. Dette kan ske gennem medierne, via hjemmeside eller facebook, eller gennem et beboerblad.

St. 4. Lokalrådet er upolitisk.

 

§ 2 Generalforsamling

Stk. 1. X lokalråds øverste myndighed er borgerne i X-købings/X-købing sogn/skoledistrikt/? Lokalrådet vælges på en årlig generalforsamling, der afholdes inden den xx. marts.

Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med to ugers varsel i (lokalavis og på eventuel hjemmeside). Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være fremsendt inden 10 dage før mødets afholdelse.

Stk. 2 Generalforsamlingens dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab.
  • Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af rådsmedlemmer og suppleanter (valg af stemmetællere).
  • Valg af revisorer.
  • Eventuelt.

Stk. 3. De behandlede emner på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvor hvert medlem har én stemme. En fremmødt borger kan kun repræsentere sig selv.

Stk. 4. Borgere, Borgere, der er fastboende i __________ kan lade sig opstille på generalforsamlingen, hvor de kan vælges. Kandidaterne kan kort redegøre for deres synspunkter vedrørende deres eventuelle arbejde i lokalrådet.

 

§ 3 Lokalrådet

Stk. 1. Lokalrådet består af X medlemmer, samt X suppleanter og X revisorer. Lokalrådsmandatet er toårigt med X på valg ulige år og X på valg lige år. Formand og næstformand er ikke på valg samme år. Suppleanter og revisorer vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Valg af lokalråd og suppleanter sker ved skriftlig afstemning. Antal navne, der skal skrives på stemmesedlen, skal være lig antal pladser i lokalrådet, der er på valg (eksklusive suppleanter).

Stk. 2. Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer på førstkommende møde og offentliggør posterne.

 

§ 4 Lokalrådets virke

Stk. 1. Det påhviler formanden kvartalsvist at indkalde til lokalrådsmøde, samt efter behov. Dette skal ske med mindst 14 dages varsel og gennem udsendelse af dagsorden.
Det samlede lokalråd inviterer til dialogmøde med en gruppe politikere fra Assens Byråd. Dette sker gennem udsendelse af dagsorden mindst 14 dage før dialogmødet.

Suppleanter medindkaldes og har stemmeret ved forfald af lokalrådsmedlemmer.
Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være indkommet senest syv dage før mødets afholdelse.
Der føres beslutningsprotokol ved hvert møde.

Stk. 2. Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal, dog således at rådet kun er beslutningsdygtigt, når mindst X af dets medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages til behandling. Ved genbehandlingen tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen.

Stk. 3. Lokalrådet kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper omkring specielle emner. Til disse grupper kan der tilknyttes fagpersoner, ikke-valgte borgere m.fl.

 

§ 5

Stk. 1. Lokalrådets møder er åbne for offentligheden, og annonceres gennem XX (hjemmeside, Facebook etc.).

 

§ 6 Lokalrådets økonomi

Stk. 1. Lokalrådet modtager en årlig driftsstøtte fra Assens Kommune.

Stk. 2. Lokalrådet kan etablere en støtteforening, hvor enhver borger kan opnå medlemskab gennem et årligt kontingent på xx kroner.

Stk. 3. Kassereren er pligtig til ved anmodning at give en oversigt over lokalrådets økonomi ved borgermøderne. Det reviderede regnskab fremlægges hvert år på generalforsamlingen. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret, altså fra den 1/1 til den 31/12.

 

§ 7

Stk. 1. Såfremt mindst xx borgere skriftligt begærer indkaldt til borgermøde, er lokalrådet pligtig til at indkalde til et sådant, senest en måned fra forslagets modtagelse. En sag kan henlægges til afgørelse på et borgermøde, på begæring af mindst X lokalrådsmedlemmer.

 

§ 8

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal foreligge skriftligt til dagsordenen for generalforsamlingen og vedtages med 3/4 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 9

Stk. 1. Lokalrådet hæfter alene for lokalrådets formue.

 

§ 10

Stk. 1. Lokalrådet kan opløse sig selv ved en forud varslet begæring fra mindst X medlemmer.
Opløsningen skal ske på et borgermøde.

Stk. 2. Et borgermøde kan opløse lokalrådet med 3/4 flertal af fremmødte på to efter hinanden følgende borgermøder.

Stk. 3. Ved lokalrådets opløsning træffes der på borgermødet beslutning om anvendelse af evt. opsparet formue. Denne skal tilgå almennyttige formål i lokalrådets dækningsområde.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den xx/xx 20xx

 

For yderligere information: