icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Hvordan etablerer vi et lokalråd?

Her ser I flere eksempler på etablering af lokalråd i Assens Kommune.

De forskellige eksempler, du finder her er ikke en komplet liste over alle muligheder, som du kan danne et lokalråd på. Eksemplerne giver inspiration og beskriver forskellige scenarier for at få etableret et lokalråd.

Før I går i gang

Et lokalråd er et forum for dialog, samarbejde og udvikling i lokalsamfundet, og samtidig et forum for tværgående samarbejde mellem de forskellige lokalsamfund i Assens Kommune og med Assens Kommune.

Et lokalråd skal afspejle det lokalsamfund, der ligger indenfor lokalrådets geografiske område. Derfor skal enhver borger i området have mulighed for at kunne opstille til lokalrådet. Dette er vigtigt for at sikre, at lokalrådet er et demokratisk forum, hvor alle kan deltage, og hvor alle kan blive hørt.

 

Eksempler på etablering af lokalråd

 

Eksempel 1:

 • En eksisterende borgerforening, der dækker et geografisk og indbyggermæssigt tilpas stort område, vælger at omdanne sig til et lokalråd.

Dette tænkte eksempel kunne være borgerforeningen i Bykøbing. Bykøbing er en by med 957 indbyggere i selve byen og 1988 i sognet. Hidtil har borgerforeningen primært taget sig af sociale arrangementer i selve byen, såsom fastelavn, Sankt Hans, høstfest og et juletræsarrangement for børnene.
Borgerforeningen har også taget initiativ til et fælles borgerblad i byen, ligesom man flere gange har diskuteret indmeldelse i landsbypedelordningen. Borgerforeningen organiserer ligeledes de lokale by- og landsbyambassadører.

Processen i eksempel 1

 • a) Bestyrelsen i borgerforeningen beslutter, at man gerne vil omdanne borgerforeningen til et lokalråd. For at få et større perspektiv og helhedstænkning ind i lokalrådets arbejde, og for at kunne arbejde med større projekter – også sammen med andre lokalråd, enes man om, at lokalrådets geografiske område skal være hele sognet. Til gengæld mener bestyrelsen ikke, at de skal søge samarbejde med andre borgerforeninger i nærområdet. Borgerforeningen mener, at Bykøbing sogn er stort nok til at oppebære et lokalråd.

  b) Bestyrelsen inviterer til en snak med bestyrelserne i byens øvrige foreninger, og man enes om at udarbejde et forslag til vedtægter til et fremtidigt lokalråd. Der er enighed om, at lokalrådet skal fungere uafhængigt af de eksisterende foreninger, og at foreningernes hidtidige aktiviteter fortsætter uændret. Dette gælder også foreningernes indtægter i form af medlemskontingenter.
  Forslag til vedtægter udarbejdes i samarbejde med Assens Kommune, der stiller administrativ bistand til rådighed for lokalrådene – også i opstartsfasen.

  Note: For at sikre at lokalrådet bliver en demokratisk forening, skal enhver borger i lokalrådets dækningsområde kunne opstille til bestyrelsen. Det må altså ikke være en betingelse for opstilling, at man er medlem af en af de foreninger, der tager initiativ til oprettelse af lokalrådet.

  c) Der indkaldes til stiftende generalforsamling i det nye lokalråd.

Eksempel 2:

 • En række etablerede borgerforeninger vælger at danne et fælles lokalråd, der dækker alle deres respektive lokalområder.

Note: Eksemplet kan også bruges i et lokalområde, hvor de findes én eksisterende borgerforening, og tilstødende lokalområder uden en borgerforening.

Dette tænkte eksempel tager udgangspunkt i tre lokalsamfund, der hver især har en eksisterende borgerforening. De tre borgerforeningers område grænser op til hinanden, og tilsammen når området op på knapt 1600 indbyggere.

Tidligere har der ikke rigtig været samarbejde mellem de tre borgerforeninger, men nu er man enedes om at fokusere på fælles tilgange til de lidt større muligheder og aspekter for det samlede lokalområde.

Processen i eksempel 2

 • a) På et fællesmøde for bestyrelserne i de tre borgerforeninger enes man om, at igangsætte en proces med etablering af et fælles lokalråd for de tre lokalsamfund. De tre borgerforeninger afklarer internt i hvert sit lokalsamfund, hvorledes de stiller sig i processen. Se ovenstående eksempel 1. Alle tre borgerforeninger ønsker at fortsætte deres nuværende aktiviteter i hvert sit lokalsamfund, herunder at fortsætte med at indkræve medlemskontingenter. Dette berøres ikke af lokalråds dannelsen.

  b) En arbejdsgruppe, der er sammensat af de tre bestyrelser, udarbejder et forslag til vedtægter i samarbejde med Assens Kommune, der stiller administrativ bistand til rådighed for lokalrådene – også i opstartsfasen.

  c) Der indkaldes til stiftende generalforsamling i det nye lokalråd.

Eksempel 3:

 • En nyetableret borgerforening vælger at indgå i et samarbejde med eksisterende borgerforening(er), og sammen danner de et lokalråd.

Note: Se ovenstående eksempel 2.

 

Eksempel 4:

 • En række borgere, foreninger etc. etablerer et lokalråd fra bunden gennem en demokratisk proces i et lokalsamfund.

Dette eksempel er den klassiske ”fra bunden” proces og beskriver processen, som har fundet sted i Tommerup

Eksemplet med Tommerup

 • a) En gruppe borgere inviterede i samarbejde med Assens Kommune til borgermøde den 8. oktober 2015. Et af punkterne på dagsordenen var diskussion af et kommende lokalråd for de to Tommerup-byer og opland.

  b) På borgermødet var der opbakning til tanken om oprettelse af et fælles lokalråd. Der blev valgt 7-8 personer, der skulle arbejde videre med oplæg til lokalråd, og efterfølgende indkalde til stiftende generalforsamling. I perioden mellem borgermødet og den stiftende generalforsamling mødes arbejdsgruppen nogle gange og udarbejder udkast til vedtægter, invitation til generalforsamling og andre praktiske gøremål op til generalforsamlingen. Dette sker i samarbejde med Assens Kommune, der stiller administrativ bistand til rådighed for lokalrådene – også i opstartsfasen.

  c) Den 26. november var der stiftende generalforsamling i Lokalråd Tommerup. Her deltog omkring 60 borgere. På mødet blev de foreslåede vedtægter gennemgået, tilrettet og efterfølgende godkendt. Der blev valgt et lokalråd med ni personer, to suppleanter og to revisorer.

  d) Bestyrelsen konstituerer sig på et møde 9. december 2015.

For yderligere information: